tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego

Zespół tłumaczy MIW

tel: 22 112 16 77

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka niderlandzkiego

Tłumacz przysięgły niderlandzkiego

By zostać tłumaczem przysięgłym języka holenderskiego należy przede wszystkim biegle posługiwać się językiem niderlandzkim oraz polskim, ale nie tylko. Od 2006 roku należy również dodatkowo zdać dwustopniowy egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości, składający się z części pisemnej oraz ustnej. Niestety znajomość obu języków oraz pozytywne przejście egzaminu nie uprawnia jeszcze tłumacza do wykonywania tłumaczeń wierzytelnych.

Jakie dodatkowe warunki (warunki konieczne) należy spełnić, by zostać tłumaczem przysięgłym?

Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego, dlatego też na podstawie Ustawy o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego od kandydatów wymaga się, by:

 • Posiadali obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju UE lub EFTA, ewentualnie obywatelstwo kraju objętego „zasadą wzajemności”,
 • Nie byli karani za przestępstwa umyślne, skarbowe oraz gospodarcze,
 • Mieli ukończone studia wyższe,

Powyższe warunki nie muszą być spełnione przed przystąpieniem do egzaminu, a dopiero w momencie przyjmowania ślubowania. Oznacz to tyle, że do egzaminu można podejść np.: nie posiadając wykształcenia wyższego, natomiast wykształcenie to należy uzupełnić oraz udokumentować przed przystąpieniem do ślubowania.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części (pisemnej oraz ustnej) odbywających się w dwóch różnych terminach. Jako pierwszy organizowany jest test pisemny, podczas którego egzaminowane są następujące umiejętności:

 • Wiedza z zakresu terminologii prawniczej, finansowej czy gospodarczej krajów, w którym językiem urzędowym jest język polski oraz niderlandzki, czyli Polska, Królestwo Niderlandów: Holandia oraz część Wysp Karaibskich, Belgia;
 • Konieczność pisemnego przełożenia dwóch tekstów na język niderlandzki oraz dwóch na język polski praktycznie bez użycia słowników (z racji małej ilości czasu);
 • Umiejętność szybkiego oraz wyraźnego pisania odręcznego :)

Wyniki części pisemnej ogłaszane są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Każdy, kto otrzyma minimum 150 punktów (na 200 możliwych) dopuszczony jest do drugiego etapu. Podczas części ustnej sprawdzane są następujące umiejętności:

 • Przekład ustny a vista (tłumaczenie tekstu śledzonego wzrokiem);
 • Przekład ustny konsekutywny (tłumaczenie tekstu ze słuchu);
 • Umiejętność przekładu bez użycia glosariuszy.

Uzyskane minimum równe 150 punktów (na 200 możliwych) oznacza zdanie egzaminu i zaproszenie na ślubowanie, które jest ostatnim krokiem w drodze do uzyskania uprawnień.
Poniżej zobrazowana jest procedura od momentu chęci przystąpienia do egzaminu aż do wykonania pierwszego tłumaczenia poświadczonego własną pieczęcią i nazwiskiem.

Jaka jest procedura po podjęciu decyzji o chęci przystąpienia do egzaminu?
 • Pisemne zgłoszenie chęci uczestniczenia w egzaminie na tłumacza przysięgłego;
 • Uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 800 zł;
 • Przygotowanie własnych glosariuszy;
 • Przystąpienie do pisemnej części egzaminu oraz przetłumaczenie 4 dokumentów (czas trwania: 4h; najczęściej badane umiejętności: słownictwo prawnicze, ekonomiczne, księgowe, handlowe, gospodarcze; forma egzaminu: pisemna, pismem odręcznym);
 • Odczytanie wyników egzaminu, dostępnych na stronie ministerstwa: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/wyniki-egzaminow-pisemnych/ oraz informacji o terminie egzaminu ustnego, a w przypadku jej braku wykonanie telefonu do ministerstwa;
 • Przystąpienie do ustnej części egzaminu składającej się z przekładu: 2 tekstów konsekutywnie (z i na język niderlandzki) oraz 2 tekstów a vista (z języka niderlandzkiego i odwrotnie);
 • Odczytanie wyników ze strony internetowej bądź uzyskanie wyników telefonicznie;
 • Uzupełnienie warunków koniecznych oraz udokumentowanie ich;
 • Oczekiwanie na wyznaczenie terminu ślubowania tłumaczy przysięgłych wszystkich języków;
 • Obecność na ślubowaniu oraz odebranie dwóch zaświadczeń: o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych oraz o nabyciu uprawnień.
 • Uiszczenie opłaty za wyrobienie pieczęci;
 • Odebranie pieczęci;
 • Wykonanie pierwszego tłumaczenia poświadczonego.
Ilu jest tłumaczy przysięgłych holenderskiego oraz jaka jest zdawalność egzaminu?

Na chwilę obecną (09.07.2016) w Ministerstwie Sprawiedliwości zarejestrowanych jest 93 tłumaczy przysięgłych języka niderlandzkiego, z czego 85 mieszka w Polsce. Najwięcej w województwie dolnośląskim (26) oraz mazowieckim (15).
Z całej tej puli jedynie 29 osób zdało egzamin sprawdzający umiejętności tłumaczeniowe. Są to osoby, które po zmianie przepisów musiały do egzaminu podejść. Pozostałe 64 osoby nabyły uprawnienia z urzędu jeszcze przed zmianą przepisów, czyli przed 2006 rokiem.

Jak poznać, czy tłumacz zdawał egzamin sprawdzający?

Każdy tłumacz przysięgły posiada swój numer według wzoru: TP/34/15, gdzie „34” oznacza numer porządkowy tłumacza przysięgłego, a „15” rok, w którym zdobył uprawnienia. Wszyscy tłumacze, którzy zdobyli kwalifikacje w 2006 roku oraz później zdawali egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ich numery na liście tłumaczy zaczynają się od TP/x/06 (tłumacze z 2006 roku) do TP/x/16 (tłumacze z roku 2016).

Wszystkim pretendentom do tytułu tłumacza przysięgłego życzymy powodzenia!

Logo biuro tłumaczeń MIW
 © 2009-2021, . All Rights Reserved.